Kwaliteit

 

CE, KOMO en NEN-EN normen

Leveranties van Stone base voldoen aan de gestelde Europese normen en worden CE gecertificeerd geleverd.

Natuursteen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN-EN normen. De van toepassing zijnde normen zijn:

  • NEN-EN 1341 Platen van natuursteen voor buitenbestrating
  • NEN-EN 1342 Keien van natuursteen voor buitenbestrating
  • NEN-EN 1343 Banden van natuursteen voor buitenbestrating

In deze normen zijn belangrijke kwaliteitseigenschappen opgenomen, zoals maat toleranties, buigtreksterkte, druksterkte, slijtweerstand, wateropname, anti-slip weerstand, vorst/dooi proef.

Ook voor leverantie van straatbaksteen voldoen de producten aan de gestelde norm. Hier is de NEN-EN 1344 norm van toepassing. Daarbij worden producten met een KOMO certificaat geleverd.

ISO 9001

Het  kwaliteitssysteem van Stone base omvat de gehele bedrijfsvoering en zorgt er voornamelijk voor om producten te leveren die voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en die voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Dit kwaliteitssysteem is volgens de laatste normen ISO 9001 gecertificeerd.

Kwaliteitsbeleid

De directie van Stone base B.V. beschouwt het handhaven van de continuï­teit van de onderne­ming als haar voornaamste doelstel­ling, waarbij de zorg voor veilig­heid, gezondheid en milieu als belang­rijke afgelei­de doelstellin­gen gelden. Het kwaliteitsbeleid is daarmee passend voor het doel en de context van de organisatie en ondersteunt de strategische richting ervan.

Het behoeft daarbij geen betoog dat be­trouw­baarheid en continuïteit van de dienst­verle­ning uitein­delijk dienen te resulteren in een vaste basis waarop Stone base B.V. haar activiteiten kan  blijven ontplooien.

Het vaste raamwerk voor deze activiteiten wordt gevormd door de eisen en wensen van opdrachtgevers enerzijds en de vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieuzaken anderzijds.

Het kwaliteitsbeleid van Stone base B.V. is erop gericht in haar activiteiten te voldoen en te blijven voldoen aan de eisen volgens de ISO-9001 ter bewerkstelli­ging van een optimale tevredenheid van de klant en diens opdrachtgevers. Als belangrijkste belanghebbenden zijn vooralsnog geïdentificeerd: directie, medewerkers,  banken, aandeelhouders, klanten, leveranciers, media, verzekeringen, overheden, brandweer, douane en systeembeheerder.

Stone base B.V. streeft ernaar om op onafhanke­lijke wijze, dus niet vast gebonden aan enige leverancier of producent,  haar werkzaamheden te realiseren. Hierbij  wordt steeds gestreefd naar een totaal­oplos­sing te bieden. Deze totaaloplos­sing wordt bereikt door op alle gewenste vakgebieden de klant op deskundige wijze te begeleiden en te adviseren.

De vereiste deskundigheid wordt gerealiseerd met gebruikmaking van moder­ne apparatuur en middelen enerzijds en door het opleiden van personeel anderzijds. Naast de aanwezigheid van specifieke beroepsopleidingen, worden de medewerkers ook intern geïnstrueerd. Waar mogelijk wordt het personeel onderricht door middel van productspecifieke trainingen van leveranciers en producenten.

De door fabrikanten en leveranciers aangeboden producten en diensten worden kritisch geanalyseerd naar kwaliteit en prijsstel­ling, waarbij de wensen van de klant prevaleren. Door optimale benutting van de juiste producten van de juiste fabrikant, eventueel door combinatie of met specifieke aanpassing tot stand gebracht, wordt het aangeboden ­­pakket op maat gesneden. Stone base B.V. streeft ernaar de maatwerkfunc­tie ­te optimalise­ren en zo nodig aan te passen aan de veranderen­de omstandig­heden.