Duurzaam natuursteen

Duurzaam (natuursteen) is een economisch rendabel product dat onder ecologisch- en sociaalverantwoorde omstandigheden tot stand is gekomen en waarbij de belangen van de huidige en van toekomstige generaties niet worden geschaad.

Steeds vaker is natuursteen afkomstig uit landen waar de winning en verwerking van natuursteen niet altijd volgens de normen en waarden van de Westerse samenleving tot stand komt. Om ervoor te zorgen dat het natuursteen van Stone base wel hieraan voldoet is er door toeleveranciers een verdrag ondertekent, waarin zij zich conformeren aan de eisen.

 • Regelgeving en vergunningen
  De (inter)nationale wet- en regelgeving naleven die geldt in het land waar zij werkzaamheden verrichten. Dát is wat van bedrijven wordt verwacht. Verder moeten onder nemingen de benodigde vergunningen hebben verkregen voor winning en/of verwerking. Het is ook zaak dat zij belastingen en royalty’s afdragen. Uiteraard houden bedrijven zich verre van corruptie en omkoping.
 • Relatie met de omgeving
  De omgeving is belangrijk voor bedrijven. Dáár bevinden zich hun afnemers, werknemers, vergunningverleners, financiers, et cetera. Verantwoorde bedrijven besteden aandacht aan een goede relatie met hun belanghebbenden. Dat doen zij onder meer door de dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Zij nemen ook ketenverantwoordelijkheid en betrachten openheid over hun activiteiten.
 • Kinderarbeid
  Bedrijven maken geen gebruik van kinderarbeid. Zo hebben zij geen kinderen in dienst die nog geen 14 jaar zijn of die leerplichtig zijn. Kinderen onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk verrichten. Bedrijven houden zich aan nationale wetgeving indien die verder reikt dan deze minimale normen.
 • Gedwongen arbeid
  Alle werknemers zijn vrijwillig in dienst. Zij zijn altijd vrij van werkgever te veranderen wanneer zij dat willen. Dat een werknemer leningen moet terugbetalen, vormt dus geen reden hem of haar te verplichten in dienst te blijven.
 • Discriminatie
  Bedrijven discrimineren op geen enkele wijze. Afkomst, kleur, religie, kaste, sekse, politieke mening, vakbondslidmaatschap en lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen vormen geen criterium. Voor alle werknemers gelden dus gelijke rechten bij aanname, beloning, training, promotie, pensioen, contractbeëindiging of andere aspecten van het werk.
 • Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
  Bedrijven belemmeren op geen enkele wijze dat werknemers lid zijn van een vakbond of een vakbond oprichten. Bedrijven staan open voor collectieve onderhandelingen met vakbonden of andere vormen van werknemersvertegenwoordiging.
 • Loon
  Bedrijven betalen werknemers een loon dat minimaal overeenkomt met de wettelijke minimumnormen of met de nor men die gebruikelijk zijn in de bedrijfstak. De lonen moeten hoog genoeg zijn om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezin, inclusief een zeker vrij besteedbaar inkomen. Dit wordt ‘leefbaar loon’ genoemd en kan hoger zijn dan het wettelijk verplichte minimumloon.
 • Arbeidsomstandigheden
  Bedrijven zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Zo wordt een veilige en hygiënische werkomgeving voor werknemers gecreëerd. Dat gebeurt in de vorm van effectieve maatregelen die ongevallen en schade aan de gezondheid als gevolg van werkzaamheden voorkomen. Verder gaan bedrijven een schriftelijke overeenkomst aan metiedere werknemer, vindt overwerk plaats op vrijwillige basis en tegen extra vergoeding (maximaal uur per week) en worden werknemers getraind om hun werk goed te kunnen uitoefenen en hun vaardigheden te vergroten. Als het nodig is, zorgen bedrijven voor huisvesting van hun werknemers.
 • Milieubeleid
  Bedrijven maken met hun milieubeleid duidelijk welke maatregelen zij nemen om de milieu-impact van hun activiteiten te minimaliseren. Activiteiten zullen er in elk geval niet toe leiden dat de leefomgeving van de lokale bevolking erop achteruitgaat. Bedrijven treffen bijvoorbeeld maatregelen om lawaaioverlast tegen te gaan en horizonvervuiling te voorkomen.
 • Water
  Tijdens winning en verwerking van natuursteen wordt water gebruikt. Bedrijven zien erop toe dat hun watergebruik geen negatieve impact heeft op grond- en oppervlaktewater (denk bijvoorbeeld aan ongewenste verlaging van het grondwaterpeil). Afvalwater wordt zoveel mogelijk gerecycled om de waterbehoefte te minimaliseren.
 • Vervuiling
  Bedrijven nemen maatregelen om de emissies naar water en lucht te minimaliseren. Als het mogelijk is wordt afval gerecycled. Het wordt in elk geval afgevoerd op een manier die het milieu en de lokale leefomgeving niet aantast. Efficiënte werkmethoden minimaliseren de hoeveelheid benodigde steen en dus ook het afval.
 • Biodiversiteit
  Bedrijven gaan zorgvuldig om met biodiversiteit, ofwel met alles wat leeft op aarde. Zij tasten zo weinig mogelijk de ecosystemen aan waarin zij werken. Bovendien voeren bedrijven geen activiteiten uit in gebieden waar de biodiversiteit is beschermd als gevolg van haar bijzondere kenmerken of waar zij van speciale waarde is voor de lokale bevolking. Bedrijven stellen een rehabilitatieplan op (en voeren dat ook uit) wanneer een groeve is uitgeput of om andere redenen niet meer wordt gebruikt.